naglowek

 


Najszerszą formą naszej współpracy z inwestorem jest prowadzenie w jego imieniu całego procesu inwestycyjnego od fazy pomysłu i koncepcji do oddania obiektu do użytkowania. Działając jako inwestor zastępczy przejmujemy od inwestora właściwego wszelkie obowiązki formalno - prawne związane z inwestycją, pomagamy podjąć właściwe decyzje w zakresie ogólnych i szczegółowych rozwiązań technicznych, wykonujemy prace projektowe, pomagamy w zakresie  wyboru właściwego wykonawcy robót i nadzorujemy przebieg prac budowlano - montażowych. Oferujemy przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie przetargów na generalnego wykonawcę, dostawców,  skompletowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej generalnemu wykonawcy,  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapowania inwestycji, zawarcie umowy z generalnym wykonawcą,  przejęcie placu budowy od inwestora i przekazanie generalnemu wykonawcy,  sprawowanie nadzoru inwestorskiego,  etapowy odbiór robót,  sporządzanie dokumentacji budowy w zakresie wykonania dodatkowych lub zamiennych robót,  przeprowadzanie prób i rozruchów,  kompleksowe wyposażanie obiektów,  odbiór końcowy i przekazywanie użytkownikowi,  prowadzenie i kompletowanie dokumentacji finansowej,  rozliczenie kosztów budowy i sporządzenie dowodów przekazania środków trwałych.

Copyright © 2002 e-gate