naglowek

domek 


DROGA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ WYMARZONEGO DOMU

 • Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych

 • Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy.

 • Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy mediów:

  • gazu ( Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy, dzielnicowy)
  • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny - miejski, okręgowy)
  • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji - miejski, okręgowy)


 • Wykonanie geotechnicznych badań podłożą gruntowego lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

 • Zakup projektu gotowego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego.
  W wypadku zakupu projektu gotowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań inwestora.

 • Ewentualne zmiany w projekcie gotowym zgodnie z potrzebami inwestora
  Poważniejsze zmiany w projekcie mogą być dokonane tylko za pisemna zgoda autorskiego biura projektów lub autora projektu.

 • Zakup projektu zbiornika bezodpływowego /szamba/ z wykonaniem jego adaptacji w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualna mapę sytuacyjno - wysokościową. W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt wjazdu na działkę itp.

 • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - konieczne tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III.

 • Uzyskanie uzgodnień:

  ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej )

  • projektu gazowego (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy)
  • projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny - miejski, okręgowy)
  • projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji - miejski, okręgowy).

 • Teraz pozostaje dołączyć ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie. i dokument prawa własności działki budowlanej
  (wyciąg z ksiąg wieczystych - ważny 3 miesiące , akt notarialny)i mamy kompletną dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Dopiero teraz można pod pewnymi warunkami zgłosić rozpoczęcie budowy

Copyright © 2002 e-gate